Καλωσορίσατε στην "Όμορφη Πόλη" - Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης - 89.9FM

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοινώνει  την  πρόθεση του Δήμου Ξάνθης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ενός (1) ιατρού ειδικότητας παιδιάτρου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Έχει τη συνολική ευθύνη του ιατρείου & των ιατρικών πράξεων (εμβολιασμών, μετρήσεων κ.τ.λ.),

Αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στον πληθυσμό των ωφελουμένων,

Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο και διενεργεί ιατρικές εξετάσεις,

Δημιουργεί αρχείο καταγραφής των καλυπτόμενων πληθυσμών σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό,

Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό καθώς και το ΚΕΕΛΠΝΟ για την υλοποίηση επιδημιολογικής έρευνας που να αφορά την καταγραφή των αναγκών, των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους,

Τηρεί για κάθε ωφελούμενο που προσέρχεται στο Κέντρο όλα τα σχετικά έντυπα όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο,

Έχει την ευθύνη της εμβολιαστικής κάλυψης και μπορεί να εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού σε συνεργασία με το ΚΕΕΛ ή την αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας όπου ανήκει ο Δήμος,

Συνεργάζεται με τη Δ.Υ.ΠΕ για την προμήθεια του Φαρμακείου,

Συμμετέχει ή/και συντονίζει ή/και συνεργάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας καθώς και για υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας για τον πληθυσμό στόχο,

Παραπέμπει τους ασθενείς σε αρμόδιους φορείς παροχής υγείας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και προωθεί την ενσωμάτωση του πληθυσμού στόχου στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ωράριο εργασίας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Δνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού και περιλαμβάνει 4ωρη εργασία τις καθημερινές εντός του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Δήμου Ξάνθης, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα, Τ.Κ. 67132 - Ξάνθη

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 08/12/2017 έως και 22/12/2017.

 

Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ....................................

ΟΝΟΜΑ........................................

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ   ................................

Tόπoς Κατοικίας........................

Περιοχή.......................................

ΟΔΟΣ...........................................

Τ.Κ...............................................

Αρ.Δελτ.Ταυτότητας.....................

Α.Φ.Μ...........................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ....................................

 

ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Δήμου …………………………………

 

 

Με την παρούσα αίτηση σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατόπιν της υπ’ αριθ. ………………. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου ……….. για τη σύναψη σύμβασης έργου διάρκειας …………….. ειδικότητας ………….. για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο ……………… και παρακαλώ για τις απαιτούμενες ενέργειές σας.

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ........../........../20.....

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

Συνημμένα:

(αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου για την αντίστοιχη ειδικότητα)

  1. …………………. 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Τοπικά