Ρυθμίσεις οφειλούμενων εισφορών στον ΟΑΕΕ. Ενημερώνει τα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος

Ο  Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης ενημερώνει τα μέλη του για την νέα δυνατότητα ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών στον ΟΑΕΕ.

Με τη ρύθμιση ¨ΝΕΑ ΑΡΧΗ¨ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012 με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι:

  • Έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013
  • Έκπτωση 40% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014
  • Έκπτωση 35% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015
  • Έκπτωση 30% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016
  • Έκπτωση 25% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017

Εφόσον,α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος

β)έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές) αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπομένων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

    Ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.

  Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ρύθμιση.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

-Εφάπαξ εξόφληση

-Η καταβολή της πρώτης (1) δόσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης.

-Καταβολή δόσης με πάγια εντολή στο τέλος κάθε μήνα.

-Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης (πλήν της πρώτης) έως την ημρομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και καταβάλλεται με προσαύξυση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την ρύθμιση «Νέα Αρχή» και την πάγια ρύθμιση θα δοθούνβ με σχετική εγκύκλιο από τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www. Oaee.gr

Η ημερομηνία εξυπηρέςτησης των ασφαλισμένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Τοπικά