Σήμερα μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης- Απευθείας μετάδοση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο

Με δύο συνεδριάσεις μία ειδική και μία τακτική συνεδριάζει σήμερα  το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στη1το μεσημέρι και στις 2:30 αντίστοιχα.

Οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν απευθείας από το Ραδιόφωνο του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9"

Το μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης:

01ο ΘΕΜΑ : Προέλεγχος απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (εισηγητής Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπένης Δημήτριος)

Τα 10 θέματα της τακτικής συνεδρίασης:

01ο ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τον Δήμο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δήμαρχου Ξάνθης (εισηγητής Ευστρατιάδης Αντώνιος)

02ο ΘΕΜΑ : Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια ψεκασμού ακμαιοκτονίας από εδάφους και αέρος (εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Φανουράκης Εμμανουήλ)

03ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης περί καθορισμού ύψους προστίμων σε βεβαιωμένες παραβάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας (εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

04ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου από μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (άρθρο 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95) και ορισμός νέου μέλους (εισηγήτρια Χουδελούδη Φανή)

05ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθμ.12 καταστήματος στη δημοτική αγορά ύστερα από αίτηση του μισθωτή (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

06ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη μισθώματος του καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας που βρίσκεται στη Κεντρική Πλατεία κατόπιν αίτησης της μισθώτριας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

07ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

08ο ΘΕΜΑ : Απευθείας αγορά ακινήτου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης (υπό εκκαθάριση) από το Δήμο Ξάνθης (β΄ φάση) (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

09ο ΘΕΜΑ :Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10ο ΘΕΜΑ :Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02. (εισηγητής Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

 

 

Πολιτικά
Τοπικά