Γενική Διεύθυνση και 8 Διευθύνσεις στο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με το οργανόγραμμα.

Νέο οργανόγραμμα δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ο Δήμαρχος Ξάνθης με απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια", όρισε τους αναπληρωτές προϊσταμένους στο Δήμο Ξάνθης.

Στο νέο οργανόγραμμα όπως παρακάτω παρουσιάζεται με την πλήρωση των θέσεων έχουμε στο Δήμο Ξάνθης, Γενική Διεύθυνση και 8 Διευθύνσεις.

 

1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημάρχου: Μήτσου Ελισσάβετ, κλάδου ΤΕ17

Διοικ.-Λογιστικού, με βαθμό Γ’.

 

2. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας: Κρασούλη Ηλία, κλάδου ΠΕ23, με βαθμό Γ’.

 

3. Γενική Διεύθυνση: Σπανού Μαρία, Κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, με βαθμό Β’.

 

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Λάππα Ελένη, κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Διοικητικών: Βαρελτζίδη Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ1 – Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων: Γκαϊτατζή Ξανθή, κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης, με βαθμό Δ’.

Γ) Τμήμα Αστικής Κατάστασης: Μπασματζή Σοφία, κλάδου ΔΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

 

5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Ζολώτα Αργύριο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Α) Τμήμα Ταμείου και Εσόδων: Μεταξά Βασιλική, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών: Χατζηβασιλείου Βασίλειο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β’.

 

6. Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής: Παυλίδη Πέτρο, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Γ’.

Α) Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διαφάνειας: Μακρή Ελένη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Πληροφορικής: Χατζητουλούση Αντώνιο, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Γ’.

 

7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Συμεωνίδου Παρθενόπη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Προστασίας: Παυλίδη Σάββα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρ.- Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Ευστρατιάδη Αντώνιο, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, με βαθμό Γ’.

Γ) Τμήμα Πρασίνου: Μπαμπάτσο Αθανάσιο, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Γ’.

 

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Μανά Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Γ’.

Α) Τμήμα Μελετών έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και

Εγγειοβελτιωτικών: Τερζόγλου Μελέτιο, κλάδου ΠΕ πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Β

Β) Τμήμα Μελετών έργων κτιριακών, ενεργειακών και υπαίθριων χώρων: Αβραμίδη Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό: Πανταζή Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Δ) Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών: Κηπουρό Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Δ’.

 

9. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού: Χρυσαφίδη Σωτήριο, κλάδου ΠΕ Διοικ. Οικον., με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής: Σχούλη Στέργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Αθλητισμού: Πανδρακλάκη Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Ε’.

 

10.Διευθυνση ΚΕΠ: Κιουμουρτζιαν Ζαμπέλ, κλάδου ΠΕ1- Διοικητικού, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών: Νικολάου Μαρίνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’.

Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: Ταραρά Χρυσούλα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’.

 

11. Διεύθυνση Δόμησης: Νικολόπουλο Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β’.

Α) Τμήμα Αδειών: Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών, με βαθμό Γ

Β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: Μπέη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ’.

Γ) Τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών: Χατζηκωνσταντίνου Δωροθέα, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Δ’.

Τοπικά