Αιτήσεις έως 15 Ιουλίου. Πρόσληψη οκτώ ατόμων Υ.Ε. εργατών-γενικών καθηκόντων για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης 2019

Στην πρόσληψη οκτώ ατόμων Υ.Ε. εργατών-γενικών καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2019, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (19 Αυγούστου ως 30 Σεπτεμβρίου), θα προχωρήσει το Κέντρο πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από 9 ως 15 Ιουλίου κατά τις εργάσιμες ώρες.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά
 
Αίτηση
 
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07
 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του δήμου (για τους άγαμους)

 

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθρο 4, παράγραφος 5). 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Τοπικά