Αύριο στη Σταυρούπολη Ημερίδα - Ενημέρωση για επιδοτούμενα Αγροτουριστικά Προγράμματα. Αξιοποιήστε τα.

Την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 11:30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ  Σταυρούπολης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα,  για ενημέρωση όσων ήδη έχουν επενδύσει στην περιοχή,  όπως και για αυτούς που σκέπτονται να επενδύσουν.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Ροδόπης, που ανέλαβε το έργο του Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης σε ιδιωτικές επενδύσεις της ΑΜΘ.

Το ποσοστό ενίσχυσης για όλα τα  µέτρα που προκηρύχτηκαν ανέρχεται στο 60 % κάτι που νομίζουμε ότι κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό το ενδιαφέρον των υπαρχουσών επιχειρήσεων αλλά και αυτών που έχουν σκέψεις για ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Αναλυτικά για την Προκήρυξη:

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας την 24η Απριλίου 2013.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.) ανέλαβε σύµφωνα µε την από 4/5/12 υπογεγραµµένη σύµβαση µε το Υπουργείο, το έργο του Υποστηρικτικού Μηχανισµού για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Κεντρική Μονάδα µε Αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε νοµό.

Τα µέτρα που προκηρύχθηκαν είναι τα ακόλουθα :

>    Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες»

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό πολύ µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς τουρισµού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγµένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδοµής των επιχειρήσεων µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ για υποδοµές διανυκτέρευσης και έως 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων).

∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν επαγγελµατίες αγρότες, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί.

>    Μέτρο    312    «Στήριξη    της   δηµιουργίας    και    ανάπτυξης    πολύ    µικρών
επιχειρήσεων»

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά  σε: .    ιδρύσεις,     επεκτάσεις     και      εκσυγχρονισµό      βιοτεχνικών     µονάδων,

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής µετά την πρώτη

µεταποίηση σε επιλεγµένους κλάδους και υποκλάδους, .    βελτίωση   υποδοµής   επιχειρήσεων   µε   τη   χρήση   ανανεώσιµων   πηγών

ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους, .    δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας.

Το συνολικό κόστος των επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000€, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας», το επιλέξιµο κόστος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

∆ικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή µη των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων.

 

>   Μέτρο 313 « Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά  σε:

ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό πολύ µικρών επιχειρήσεων στον τοµέα

της τουριστικής υποδοµής.

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στα 600.000 € για

ορισµένες υποδοµές, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισµός

επιχειρήσεων) θα ανέρχεται µέχρι 300.000 €.

Δικαίωµα   υποβολής αιτήσεων  ενίσχυσης έχουν  φυσικά   ή  νοµικά   πρόσωπα

(εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή µη των περιοχών παρέµβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η συνολική διαθέσιµη Δηµόσια Δαπάνη της 2ης προκήρυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στα ανωτέρω Μέτρα ανέρχεται στο ποσό των 6.800.000 εκ €.

Το ποσοστό ενίσχυσης για όλα τα παραπάνω µέτρα ανέρχεται στο 60 %.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι περιοχές στις οποίες µπορούν να υλοποιηθούν τα έργα του Άξονα 3 είναι οι ακόλουθες ανά νοµό:

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ: Δηµοτικές Ενότητες: Ιάσμου, Σώστου, Οργάνης και Κέχρου.

Ν.ΔΡΑΜΑΣ: Δηµοτικές Ενότητες: Σιδηρονέρου, Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου.

Ν.ΕΒΡΟΥ: Δηµοτικές Ενότητες: Διδυμοτείχου (εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Διδυμοτείχου), Μεταξάδων, Βύσσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδος (εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ορεστιάδος), Τριγώνου.

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ: Δηµοτικές Ενότητες: Ορεινού και οι ∆ηµοτικές Κοινότητες: Θάσου, Θεολόγου, Καλλιράχης, Λιμεναρίων, Ποταμιάς, Πρίνου και οι Τοπικές Κοινότητες: Φωλεάς, Μυρτοφύτου, Αυλής, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου, Μαριών, Παναγίας, Ραχωνίου και Σωτήρος.

Ν.ΞΑΝΘΗΣ: Δηµοτικές Ενότητες: Σελέρου, Μύκης, Θερμών, Κοτύλης, Σατρών, Σταυρούπολης (εκτός των Τ.Κ. Γέρακα και Κομνηνών), η Δημοτική Κοινότητα: Κιμμερίων και οι Τοπικές Κοινότητες: Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης, Σουνίου, Τοξοτών και Γαλάνης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν απ’ ευθείας από την Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.), Ν. Πλαστήρα – Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή, τηλ 2531034071/72 αλλά και από τις Αντένες :

  • Αντένα νοµού Δράμας: Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΕΔ. Α.Ε.),Κωνσταντινουπόλεως 8 Δράμα, τηλ. 2521047610/11.
  • Αντένα νομού Καβάλας: Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), Ύδρας 10 Καβάλα, τηλ. 2510620459
  • Αντένα νομού Έβρου: Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ Α.Ε.), Σωτηρίου Τσερκέζη 20 Ορεστιάδα, τηλ. 2552027900.
  • Αντένα νομού Ξάνθης: Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.), Βασ. Κωνσταντίνου 1 Ξάνθη, τηλ 2541022533.

Παράλληλα από την ιστοσελίδα του Υποστηρικτικού Μηχανισµού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.anro.gr αλλά και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων www.agrotikianaptixi.gr έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τους οδηγούς εφαρµογής του προγράµµατος και όλο το Ενηµερωτικό Υλικό.

 

Η υποβολή του Φακέλου γίνεται ηλεκτρονικά και εντός 10 ηµερών κατατίθεται ο φάκελος στον Υποστηρικτικό Μηχανισµό (Κεντρική Μονάδα & Αντένα) Στο επόµενο διάστηµα θα πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Οικονομικά
Πολιτικά
Τοπικά