Μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οδηγίες στους καπνοπαραγωγούς από τη ΣΕΚΕ.

Για την πρόληψη ασθενειών  που ενδέχεται να εμφανιστούν στα καπνοσπορία του Νομού μας μετά από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, προτείνονται στους παραγωγούς οι παρακάτω ενέργειες:

Σε καπνοσπορία υπαίθρια και ακάλυπτα με κατακράτηση νερού απαιτείται η άμεση αποστράγγιση τους με αυλάκια.

Όταν απομακρυνθούν τα επιφανειακά νερά, σε σπορία που είναι στο φύτρωμα ή φυτρωμένα στα δύο φύλλα πρέπει να γίνει ριζοπότισμα με previcur (250 ml/ 100 lt νερού).

Μετά από 8 ημέρες να επαναληφθεί η ίδια εφαρμογή.

Ενδιάμεσα πρέπει να γίνει ριζοπότισμα με Υδροξείδιο του Χαλκού (150gr/ 100 lt νερού) ή με μυκητοκτόνο mancozep (160-170 gr/100 lt νερού).

 

Εκπαιδευτικά
Τοπικά