Συνεδριάζει αύριο το πρωί ατις 11:30 το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Η πρόσκληση:

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και άρθρο 9 παρ.1 του ΠΔ 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4279/2014 και την με αριθμό 45/οικ.30755/8-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

1ο ΘΕΜΑ : Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
2ο ΘΕΜΑ : Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης
3ο ΘΕΜΑ : Εκλογή με μυστική ψηφοφορία μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης
4ο ΘΕΜΑ : Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

 

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Πολιτικά
Τοπικά