ΔΕΥΑΞ: Ρυθμίστε ευνοϊκά την οφειλή σας έως τις 14 Νοεμβρίου. 40 δόσεις από 40 ευρώ τουλάχιστον

Ύστερα από τροπολογία που ψηφίστηκε με το Ν.4304/2014 ΦΕΚ 234/23-10-2014 τεύχος Α’  μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30/9/2014,με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40 και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40,00€ . 

 
Η ρύθμιση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14/11/2014 . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η ΔΕΥΑ Ξάνθης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις στα Κεντρικά Γραφεία της Επιχείρησης (Τέρμα 4ης Οκτωβρίου)   μέχρι 14/11/2014 για υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση .
Κοινωνικά
Πολιτικά