ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ μέσω του δικτυακού τόπου της 

http://www.radio899.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο, ανήκουν αποκλειστικά στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (στο εξής ΔΕΠΘΕ). Κάθε πνευματικό δημιούργημα, (συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων και γνωρισμάτων) που έχει ενσωματωθεί στον διαδικτυακό τόπο ανήκει στην ΔΕΠΘΕ και στα πρόσωπα που τα παράγουν και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΔΕΠΘΕ η οποιαδήποτε μορφή χρήσης, των αναγραφομένων και κάθε λοιπού περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένου του οπτικού σχεδιασμού, του κώδικα και του πιθανού live stream αυτού) τα οποία παρέχονται στους χρήστες αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην επηρεάζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη, τη συνήθη πρακτική και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του ακόμη και δια παραλείψεως, γεννωμένης αξιώσεως αποζημίωσης σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος όρου

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο http://www.radio899.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες  του και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή, προσπάθεια για ιδεολογική παρέμβαση, επιρροή, προτροπή επιχείρησης ή μη πράξεων με οικονομικό ή μη αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης καθώς και κάθε άλλης χρήσης του περιεχομένου αυτής.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου της ΔΕΠΘΕ, η οποία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Η ΔΕΠΘΕ σε κάθε περίπτωση δεν εγγυάται ότι το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που θα ενταχθούν στον δικτυακό τόπο της και θα προέρχονται από την ίδια, είναι απολύτως ακριβείς, ορθές, πλήρεις και επίκαιρες, παρά τις διαρκείς και ισχυρές προσπάθειες της προς τούτο ούσα πάντοτε έτοιμη για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΔΕΠΘΕ «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους της  ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται.  Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου δεν δύνανται να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται σε αυτόν και η ΔΕΠΘΕ  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση, που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριλάβει στον δικτυακό τόπο αποδειχθεί ανακριβής καθώς και για οιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη από την χρήση του δικτυακού τόπου και του εν γένει περιεχομένου του, όπως ιδίως, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στη χρήση των οποίων ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η ΔΕΠΘΕ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι χρήστες.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.  Η ΔΕΠΘΕ  δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους τόπους αυτούς, ούτε εγγυάται ουδέν για το περιεχόμενο των τόπων αυτών ή για οιαδήποτε χρήση υπηρεσιών των τόπων αυτών, τα οποία κατά περίπτωση εγγυώνται ή μη οι φορείς/υπεύθυνοι των τόπων αυτών. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι τρίτων, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης που πιθανόν περιλαμβάνουν. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο http://www.radio899.grκαι υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

 

Η επιχείρηση γνωστοποιεί ότι δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών / χρηστών. Ενδέχεται όμως από καιρό σε καιρό να παρέχονται προς τους χρήστες των υπηρεσιών της διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν μη ευαίσθητα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα προστατεύονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν ο επισκέπτης / χρήστης συγκατατεθεί διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το αντίστοιχο στοιχείο στην φόρμα υποβολής προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του.
Σας γνωστοποιούμε, τέλος, ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους, που είναι ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά χρήστη/ επισκέπτη.

 

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) προκαλέσει βλάβη στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) βλάπτει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, τη πελατεία, την τιμή και την υπόληψή της επιχείρησης, δίδει το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια αντίθετη με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές υπέχετε πλήρη αποζημιωτική ευθύνη.

 

Η ΔΕΠΘΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτού ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο αυτής, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα με σκοπό την αποφυγή υποβάθμισης της ασφάλειας και των οποιωνδήποτε υπηρεσιών παρέχονται. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να διασφαλίσει ότι η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της ΔΕΠΘΕ δεν θα καταστρέψει τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Η ΔΕΠΘΕ διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες της, καθώς και στο livestream του ραδιοφωνικού προγράμματος που παράγει αυτή να προβάλλει, το λογότυπό/σήμα της, καθώς και διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους.

Η ΔΕΠΘΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες του.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το κάθε φορά ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ισχύον νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολο τους ουσιώδης τόσο από την ΔΕΠΘΕ όσο και από τον χρήστη του δικτυακού τόπου αυτής. Η ΔΕΠΘΕ δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, ενώ κάθε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στην Ιστοσελίδα.

Η επίσκεψη στο http://www.radio899.gr, δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο του εκάστοτε παρόχου και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.