Εγγραφείτε στο μητρώο αθλητικών σωματείων του Δήμου Ξάνθης έως 29.02.2020. Μάθετε περισσότερα.

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ξάνθη 14.01.2020

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Αρ. πρωτ:1021

       ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ      

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας, Αθλητισμού Πολιτισμού

Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

Ταχ. Δ/νση      : Γυμναστήριο ¨Φ.Αμοιρίδης¨

Ταχ. Κώδικας :  67131 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Πανδρακλάκης Θανάσης                                                   

Τηλέφωνο      : 2541066858

Email               :pandraklakis@cityofxanthi.gr

                                                                                                     

  

 

Δημιουργία μητρώου αθλητικών σωματείων

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια, ότι προχωρά  στη σύνταξη μητρώου αθλητικών σωματείων.

Τα σωματεία που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής στο μητρώο αθλητικών σωματείων έως 29.02.2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης. Ο φάκελος (με την ένδειξη : για μητρώο αθλητικών συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4603/2019 και θα συνοδεύεται από:

1.Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.  Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και  καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.) 

2.Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.

3.Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου

4.Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.

5.Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμ. δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομ. γέννησης, αριθμ. τηλεφώνου) υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου. Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα (10) και για ομαδικό σε είκοσι (20).

6.Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου  β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και γ) το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

7. Σε περίπτωση που το σωματείο διαθέτει ακαδημίες – αθλητική σχολή της παρ. 3 του Π.Δ 219/2006 (Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν  οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων -αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999), Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων της αθλητικής σχολής  β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και γ) το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

8.Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού: υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.

9.Ετήσιος προϋπολογισμός επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές - συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.

10.Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου (Γ.Γ.Α.) (εάν υπάρχει)

11.Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης Ομοσπονδιών ή Ενώσεων όπου θα σημειώνεται:

α) ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του) αποτελεί μέλος τους και η ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην Ομοσπονδία,

 β) ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και

 γ) η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.

 

Γίνεται επίσης γνωστό ότι  για την περίπτωση χρηματικών επιχορηγήσεων δικαιούχοι είναι αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού  σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων του συλλόγου. Για τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους σε τοπικό πρωτάθλημα.

Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται εκτός όλων των παραπάνω, εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€.

                                                                                                        Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

                                                                                                           Μπεκήρ Ογλού Σουά

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

 

Α.Μ  Γ.Γ.Α:

 

 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:

 

ΟΔΟΣ:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:

 

ΤΚ:

 

Πόλη/Χωριό:

 

 

 

ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ:

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝ:

 

 

 

FAX:

 

ΑΦΜ:

 

ΔΟΥ:

 

ΑΡΙΘ.ΤΡΑΠ.ΛΟΓ:

 

 

 

ΙΒΑΝ:

 

 

 

e-Mail:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

Υποβάλλουμε τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  για ένταξη του συλλόγου μας, στο μητρώο αθλητικών συλλόγων και για κλάδο άθλησης ……………………………. (άθλημα).

 

 

 

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε  το  έτος ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ (Συγκρότηση σε σώμα)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

 

 Στ ……………..σήμερα……-……-………ημέρα ………………… και ώρα…………….  συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου……………………………………..

………………………που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες του Σωματείου……………… ………………………………………………………  που έγιναν την ……-………-……με θέμα, Συγκρότηση σε σώμα.

 

Παρόντες: Όλοι . Απόντες : -

 

 

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία που έγινε το Δ.Σ καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

 

1,- Πρόεδρος…………………………………………………με ψήφους……….

 

2,- Αντιπρόεδρος……………………………………………           ,,     ……….

 

3.- Γ,Γραμματέας…………………………………………….           ,,     ……….

 

4. Ταμίας  …………………………………………………….           ΄΄ ………….

 

5.- Σύμβουλος ……………………………………………….

 

6.-     ΄΄            ……………………………………………….

 

7.-      ,,             ………………………………………………

 

8.-      ΄΄ ……………………………………………………..

 

9.-    ΄΄  ……………………………………………………..

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

                                       Ακριβές αντίγραφο

 

                                         …………………………2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11.                                           Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών Σωματείου …………………………………………….

 

α/α

Αρ.Δελτίου

Επίθετο

Όνομα

Όν.Πατρός

Ημ.Γέννησης

Τηλέφωνο

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                         

 

Οι υπογραφόμενοι

1. ………………………………………………………………………………………και

 

2. …………………………………………………………. Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας

 

αντίστοιχα του Σωματείου ………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………….

 

δηλώνουμε υπεύθυνα ότι :

 

1.- Τα γραφεία στέγασης του συλλόγου μας είναι (Καθεστώς στέγασης γραφείων συλλόγου πχ. Ιδιόκτητα, μισθωμένα, με δωρεάν παραχώρηση),

 

κ.λ.π.)……………………………………………………………………………………………

 

και βρίσκονται στην οδό…………………………………………………………………….

 

 

2.- Η Δ/νση  (τοποθεσία) των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούμε για τις προπονήσεις των αγωνιστικών μας τμημάτων & τη διεξαγωγή αγώνων του πρωταθλήματος που συμμετέχουμε είναι

 

………………………...………………………………………………………………………….

Το Καθεστώς χρήσης τους  είναι (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, με δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                  ……………………2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)


 

                                             ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                        

 

Οι υπογραφόμενοι

1. ………………………………………………………………………………………και

 

2. …………………………………………………………. Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας

 

αντίστοιχα του Σωματείου ………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………….

 

δηλώνουμε υπεύθυνα ότι :

 

 

1.- Τα γραφεία στέγασης της αθλητικής ακαδημίας του συλλόγου μας είναι (Καθεστώς στέγασης γραφείων συλλόγου πχ. Ιδιόκτητα, μισθωμένα, με δωρεάν παραχώρηση), κ.λ.π.)

……………………………………………………………………………………………

 

και βρίσκονται στην οδό…………………………………………………………………….

 

 

2.- Η Δ/νση (τοποθεσία) των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούμε για τις προπονήσεις των αθλητικών μας ακαδημιών  ………………………...………………………………………………………………………….

 

Το Καθεστώς χρήσης τους  είναι (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, με αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                  ……………………2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 

 

 

Κατάσταση του τεχνικού  και Διοικητικού προσωπικού του Σωματείου

 

 

…………………………………………………………………..

 

 

Προπονητής  …………………………………………………………………..

 

του…………………………………………Αρ.Αστ.Τυατ ……………………

 

 

Προπονητής  …………………………………………………………………..

 

του…………………………………………Αρ.Αστ.Τυατ ……………………

 

 

Διοικητικό προσωπικό

Υπάλληλος ……………………………………………………………………..

 

του ……………………………. Αρ.Αστ.Ταυτ………………………………...

 

Υπάλληλος ……………………………………………………………………..

 

του ……………………………. Αρ.Αστ.Ταυτ………………………………...

 

 

 

 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)                          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ           Α.Δ.Τ

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

                                                        

                               ………………………………….2020

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΣΩΜΑΤΕΙΟ …………………………………………………….

 

 

                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

 

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

 

Υπόλοιπο προηγούμενου έτους

 

Αθλητικά είδη

 

 

Από κρατικές επιχ/σεις (Τακτικές και έκτακτες)

 

΄Εξοδα Διαιτησίας

 

 

Από ΝΠΔΔ-ΝΠΙΙΔ-ΟΤΑ

 

 

Μετακινήσεις ομάδας

 

 

Από ιδιώτες

(Συνδρομές-δωρεές κλπ

 

Διάφορα έξοδα (Διατροφή-Νοσήλεια)

 

 

Από αντίτιμο για υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος

 

ΔΕΗ-Λειτουργικά έξοδα εγκαταστάσεων κλπ)

 

 

Από άλλες πηγές

 

 

(άλλα…)

 

 

 

 

 

 

Από άλλες πηγές

 

 

(άλλα…..)

 

 

 

 

 

 

 

Από άλλες πηγές

 

 

(άλλα…..)

 

 

 

Από άλλες πηγές

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

  Ο Παραπάνω προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Γεν. Συνέλευση του

 

Σωματείου μας……………………………….

 

 

                                                                        ………………………….2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019

 

Α΄ ΕΣΟΔΑ                                                                             Β΄ΕΞΟΔΑ

Α/Α

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ

1

Υπολ.Προηγ, έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Από κρατικές επιχ/σεις(Τακτικές και έκτακτες)

 

 

 

 

 

 

3

Από ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΟΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

4

Από ιδιώτες (συνδρομές δωρεές κλπ)

 

 

 

 

 

 

5

Από άλλες πηγές εσόδων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ ΕΤΟΣ ……………..

 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι: α)τα ανωτέρω στοιχεία του οικ. Απολογισμού  εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ του Σωματείου μας  στις …………………………... και (σε περίπτωση που υπάρχει) δεν έχει ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η απόφαση χορήγησης  ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ.

                                                                            ……………………….2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

 

Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/press/21278-%CE%B4%CE%B7%CE%BC...


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αθλητικά
Κοινωνικά
Πολιτιστικά
Τοπικά