Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης της Τρίτης 30 Μαΐου 2023

Συνεδρίασε  στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συνεδρίαση του οργάνου, όπως μεταδόθηκε απευθείας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης

Α) από τη συχνότητα ελεύθερης λήψης στους 89,9 ΜΗz

Β) από την ιστοσελίδα www. Radio899.gr

Γ)  από τη σελίδα του Facebook «Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης».

 

Η Ημερήσια Διάταξη

Απευθείας μίσθωση τμήματος ακινήτου στην περιοχή Δροσερού, για τη δημιουργία κοινωφελών χώρων αθλητισμού και αναψυχής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης χαράς στο Δροσερό στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας 44 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “φορτηγό ρυμουλκό με ρυμολκούμενο” στην εγκατάσταση “υπεραγορά ηλεκτρολογικών υλικών – φωτιστικών” στο 2ο χλμ τής δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

Έγκριση του πρακτικού 4/2023, της Επιτροπής της με αριθ. 767/26675/21-10-22 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης, αναφορικά με τη «βελτίωση θέσης» παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

Έγκριση του 5/2023 Πρακτικού της επιτροπής της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/21 και τοποθέτηση των πωλητών του Πίνακα 2 στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (η) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/21(ΦΕΚ 207 Α΄) όπως ισχύει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

Ανανέωση της αριθμ.62/2022 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Μείωση μισθώματος καταστημάτων στην οδό Π. Τσαλδάρη» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων δόσεων και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Έγκριση τής αριθμ.1 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.2 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.3 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.4 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.5 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.6 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.7 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.8 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.9 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.10 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.11 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.12 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής αριθμ.13 απόφασης τής Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση τής από 4-5-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τής σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τού αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας» και «Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ορισμός μελών τής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ειρήνη Χαριτωνίδου)

Αποδοχή παραίτησης, ορισμός Προέδρου, στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Αποδοχή παραίτησης, ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Αντικατάσταση μελών τής Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ξάνθης, σε ΝΠΔΔ και συνεπής τροποποίηση των αριθμ.307/2019, 308/2019 και 263/2019 προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Καθορισμός ειδικοτήτων δεκατριών (13) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

 

 

 

 

 

 

Μετάδοση: Χρήστος Τζανίδης

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά