Ακούστε ολόκληρες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Μία ειδική συνεδρίαση και μια τακτική συνεδρίαση,  την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023
 
Ακούστε:

 
Η Πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης:
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 16 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση.
 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

 

Η Πρόσκληση της Τακτικής συνεδρίασης:

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 16 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 2. Έγκριση  του  1ουΑ.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
 3. Μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 4. Μη αναπροσαρμογή του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 5. Μη αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 6. Προσδιορισμός ζωνών και αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων,  για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 7. Καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ,  για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 8. Αναπροσαρμογή τού ημερήσιου τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών, έτους 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 9. Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 10. Μη αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης), για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 11. Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 12. Μη αναπροσαρμογή τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 13. Καθορισμός τέλους διαφήμισης, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 14. Καθορισμός ύψους  των τελών  διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4463/2017,  για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 15. Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών  κοιμητηρίων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 16. Αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και των διοικητικών προστίμων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 17. Καθορισμός ειδικού (δυνητικού) τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 18. Μη αναπροσαρμογή για το δικαίωμα χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και στις κοινότητες Κιμμερίων - Ευμοίρου, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 19. Μη αναπροσαρμογή τέλους ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και στις δημοτικές κοινότητες Κιμμερίων - Ευμοίρου,  για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 20. Έγκριση τής 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 21. Έγκριση της αριθμ.34/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 22. Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED, εξοικονόμησης στο δημοτικό φωτισμό» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 23. Έγκριση της αριθμ.πρωτ.29291/10-11-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τής σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε δημόσιους χώρους τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Κυριακή Χατζηαντωνίου, αν. πρόεδρος Επιτροπής)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά