«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαδικτυακών Σεμιναρίων» της CEPOL με την υποστήριξη της Ελλάδας

Με επιτυχία υλοποιήθηκε στις 28.01.2014  Διαδικτυακό Σεμινάριο της CEPOL, με την υποστήριξη της χώρας μας και με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαδικτυακών Σεμιναρίων».

Η εν λόγω εκπαίδευση είναι η πρώτη σε σειρά επτά (7) διαδικτυακών εκπαιδεύσεων που θα συνδιοργανωθούν το τρέχον έτος, με τη συνεργασία της CEPOL και του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα συνδιοργανώσει τον μεγαλύτερο αριθμό διαδικτυακών εκπαιδεύσεων από όλα τα Κράτη – Μέλη, δείγμα του πρωτοπόρου ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Το σεμινάριο διάρκειας 90 λεπτών, πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως μάθησης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ σε αυτό συμμετείχαν πενήντα (50) εκπαιδευτές από όλα τα Κράτη – Μέλη, εκ των οποίων είκοσι (20) Έλληνες αστυνομικοί.

Η εκπαίδευση διενεργήθηκε υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση της CEPOL και του Εθνικού Τμήματος CEPOL, δείγμα της άριστης συνεργασίας και του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της CEPOL και της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα με την ευκαιρία ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη χώρα μας.

Σκοπός της εν λόγω εκπαίδευσης ήταν η μετάδοση πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη διοργάνωση επίσημων διαδικτυακών σεμιναρίων της CEPOL.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τα βήματα διοργάνωσης ενός διαδικτυακού σεμιναρίου, από τον εμπειρογνώμονα της CEPOL κ. Jan Vykoukal, καθώς και θέματα προώθησης της διοργάνωσης τέτοιων σεμιναρίων, από τον Α/Β’ Παπαγιαννόπουλο Κλεάνθη του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες και δόθηκαν διευκρινήσεις στα ερωτήματά τους, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση, η οποία ήταν ευμενέστατη, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

 

 

Αστυνομικά